22maig

Un exemple de mala gestió municipal a Parets del Vallès que ens pot costar 2.900.000,00 €

Al llarg d’aquests últims dies el nostre grup de CiU ha estat informant per mitjà dels seus diferents actes, entrevistes i debats, d’una Reclamació feta a l’Ajuntament per un valor de 2.900.000,00 €. Aquesta reclamació, originada per una mala gestió municipal, està, avui dia, pendent de resolució per part del Consistori.

Molts paretans i paretanes ens han demanat aclariments al respecte, i precisament per aquest motiu, avui presentem aquest escrit. Intentarem posar llum a un assumpte poc conegut i exposar-vos-ho de la forma mes clara i transparent possible.

  • En data 26 de gener de 2006, el Ple Municipal del nostre ajuntament amb el Sr. Joan Seguer com alcalde i el Sr. Sergi Mingote del PSC com a regidor va aprovar el Plec de condicions tècniques i administratives per a la Gestio urbanística integrada del Sector UP-5 “El Circuit” pel sistema de reparcel·lació, modalitat cooperació
  • En data 6 d’abril de 2006 s’aprova l’acord d’adjudicació del referenciat contracte.
  • La Senyora Marta Busquets Pal, propietària de terrenys afectats en l’esmenta’t Sector UP-5 “El Circuit” interposa recurs contra els acords abans esmentats.
  • El Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Barcelona va dictar Sentència en data12 de gener de 2010, que declarava la inadmissibilitat del recurs interposat per la senyora Marta Busquets Pal, contra els acords del Ple de data 26 de gener de 2006, i l'acord de data 6 d'abril de 2006, d'adjudicació del referenciat contracte.
  • La Senyora Marta Busquets Pal, disconforme amb aquesta Sentencia interposa recurs d’apel·lació,
  • El 14 de febrer de 2013 la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya resol amb Sentencia número 116, dictada en rotllo d’apel·lació 130/2010, y disposa segons tenor literal de la part dispositiva el següent.:

“Que estimamos en parte el recurso de apelación interpuesto en nombre y representación de Dª Marta Busquets Pal contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Barcelona de fecha 12 de enero de 2010, sentencia que revocamos y, en su lugar, declaramos la admisibilidad y estimamos en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo del recurso de reposición contra el acuerdo del Pleno Municipal del Ayuntamiento de Parets del Vallés de 26 de enero de 2006, aprobando inicialmente los pliegos de cláusulas económicas, administrativas y técnicas que deben regir la concesión de la gestión urbanística integrada del sector UP-5 “Circuit del Plan de Ordenación Urbanística Municipal, convocándose concurso público para su adjudicación y anuncio de licitación y contra el acuerdo del mismo órgano de 6 de abril de 2006, aprobando la adjudicación definitiva de la concesión, acuerdos que anulamos y dejamos sin efecto jurídico, ante la falta de notificación individual de los propietarios y de publicación en los términos expuestos. Sin costas en esta alzada”

 

  • A partir d’aquesta sentencia del T.S.J.C. el nostre consistori, com no pot ser d’altre manera, accepta l’esmentada Sentencia i dona compliment a la mateixa, procedint a iniciar l’expedient de liquidació del contracte signat en data 1 de setembre de 2006 amb l’empresa “UP-5 Circuit Deumal Barnasfalt UTE Llei 18/1982” tal i com disposa l’article 35 del Reial Decret Legislatiu 3/2011.
  • El nostre Ajuntament notifica aquesta situació als interessats i atorga un termini de 20 dies al contractista perquè formuli proposta de liquidació.
  • L’empresa adjudicatària del contracte signat el 01/09/2006, presenta proposta de liquidació i reclama  2.900.000,00 €, repartits en diferents conceptes per liquidar aquest contracte signat pel nostre consistori. 
  • Amb data d’avui, segons la informació que ens consta, el nostre Ajuntament governat per membres del PSC+PP, encapçalat pel nostre alcalde, el Sr. Sergi Mingote, encara no ha resolt la proposta de liquidació d’uns 2.900.000,00 €. Malauradament, serà el nou Govern Municipal que sorgirà de les properes eleccions, el que haurà de resoldre i assumir aquesta enorme reclamació econòmica

Els continguts d'aquest web estan subjectes a una llicència de Creative Commons